Общи условия

Този уебсайт е собственост на О3 PR. Съдържанието му е предмет на авторско право. Вие не можете да възпроизвеждате или да променяте информацията в него, нито да я използвате с търговска цел. Компанията има право да променя съдържанието на сайта без предварително уведомление за това.

О3 PR не носи отговорност за информацията, съдържаща се в сайтовете, към които има хипервръзки, както и за услугите, предлагани от тях.